W przemyśle petrochemicznym, od wielu dziesięcioleci instalowano przeważnie rurowe wymienniki ciepła. Jednakże, już od kilku lat, coraz większy udział w tym segmencie rynku zdobywają uszczelkowe i całkowicie spawane płytowe wymienniki ciepła. Te wymienniki ciepła nadają się wyjątkowo dobrze do wykonywania zadań związanych z odzyskiem ciepła lub kondensacją rozpuszczalników.

Płytowe wymienniki ciepła pracujące przy wysokim ciśnieniu i temperaturach roboczych, wykonane ze specjalnych materiałów i, w szczególności, posiadające uszczelnienia o specjalnych własnościach, znajdują zastosowanie w petrochemicznych procesach produkcyjnych. Intensywna współpraca z wiodącymi firmami na całym świecie zaowocowała tym, że płytowe wymienniki ciepła SCHMIDT są stosowane w najbardziej różnorodnych instalacjach morskich i lądowych w sektorze petrochemicznym.

Typowe zadania płytowych wymienników ciepła SIGMA w przemyśle petrochemicznym:

• Kondensacja rozpuszczalników i mieszanek wielomateriałowych
• Chłodzenie / ogrzewanie reaktorów i pojemników produkcyjnych
• Chłodzenie i ogrzewanie półproduktów
• Chłodzenie węglowodorów
• Chłodzenie obiegów wody
• Benzen / odzysk ciepła z benzenu
• Odzysk ciepła w procesach petrochemicznych

Przykład zastosowania: Hydrowaks (nieprzereagowany olej)

W celu ponownego ogrzania tak zwanego hydrowaksu (nieprzereagowanego oleju) w ilości 45 t/h z wykorzystaniem pary nasyconej w ilości 2380 kg/h, przy ciśnieniu 4,5 bar, w instalacji mokrego odpylania gazu w rafinerii zainstalowano nasze całkowicie spawane, płytowe wymienniki ciepła SIGMAWIG. Aby zapewnić wystarczającą wydajność instalacji, dwa wymienniki zainstalowano jako urządzenia rezerwowe.

Przykład zastosowania: Rozpuszczalniki

Dla potrzeb chłodzenia surowego toluenu w ilości 76 t/h zainstalowano dwa płytowe wymienniki ciepła o powierzchni wymiany ciepła 102 m² każdy. Ze względu na obecność czystych rozpuszczalników zastosowano specjalne uszczelki SIGMACOAT z pokryciem PTFE. Skropliny oparów występujące w dalszej części instalacji technologicznej chłodzone są za pomocą dwóch kolejnych wymienników SIGMA.

Przykład zastosowania: Woda gasząca

Międzynarodowa grupa z branży inżynierii przemysłowej zainstalowała kompletną instalację tlenku etylenu w zakładzie petrochemicznym. W tej instalacji zastosowano dwa wymienniki SIGMA, z płytami z materiału 1.4547 i uszczelkami z materiału Viton G, do chłodzenia tak zwanej „wody gaszącej”. Ponadto, całkowicie spawany płytowy wymiennik ciepła SIGMAWIG jest również wykorzystywany do ogrzewania wody destylowanej za pomocą pary nasyconej w temperaturze 170°C.